Imieniny ul. Bolesława Chrobrego - KONKURS!

Na zdjęciu powyżej (oraz w galerii) licealistki z I LO im. Bolesława Chrobrego w Gnieźnie w koszulkach i z torbami, które można wygrać w naszym konkursie (fot. MPPPG)

KONKURS ZAKOŃCZONY!

Zapraszamy do udziału w konkursie, który przygotowaliśmy dla Was z imienim ul. Bolesława Chrobrego.

Konkurs odbywa się na naszym muzealnym fanpage'u.

Świętuj z nami imieniny ulicy i wygraj gadżety, któe przygotowaliśmy do wystawy "Chrzest 966. U źródeł Polski".

Wystawę będzie można oglądać w Gnieźnie 10 czerwca od godz. 10.00 - 18.00, przy ul. B. Chrobrego.

Zachęcamy także do zapoznania się z regulaminem konkursu:

 

REGULAMIN KONKURSU
„Ulica Bolesława Chrobrego”


§1
POSTANOWIENIA OGÓLNE


1.    Celem Konkursu jest promocja Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.
2.    Niniejszy Regulamin (zwany dalej „Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w Konkursie prowadzonym pod nazwą „Ulica Bolesława Chrobrego” (zwanym dalej „Konkursem”).
3.    Organizatorem Konkursu oraz przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu cywilnego jest Muzeum Początków Państwa Polskiego, 62-200 przy ulicy Kostrzewskiego 1  (zwany dalej „Organizatorem”)
4.    Konkurs prowadzony jest na terenie całej Polski za pośrednictwem portalu społecznościowego www.facebook.com (zwany dalej “Facebook.com”) na profilu Muzeum Początków Państwa Polskiego pod adresem: https://www.facebook.com/mpppgniezno
5.    Konkurs rozpoczyna się 9 czerwca 2016 r. o tj. w momencie ogłoszenia go na Stronie i trwa do dnia 10 czerwca 2016 roku, przy czym czynności związane z przyznawaniem i odbiorem nagród oraz rozpatrywaniem reklamacji zakończą się do dnia 11 lipca 2016 roku.
6.    Dane osobowe Uczestników będą zbierane i przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. z 2002, Nr 101, poz. 926 z późn.zm.) przez Organizatora. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Organizator Konkursu. Dane są przetwarzane w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym wydania Nagród i rozpatrzenia reklamacji Uczestników. Uczestnikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne do wzięcia udziału w Konkursie.  

 
§2
ZASADY KONKURSU


1.    Konkurs adresowany jest do osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych oraz do osób posiadających ograniczoną zdolność do czynności prawnych, posiadających zgodę przedstawicieli ustawowych na udział w Konkursie.
2.    W Konkursie nie mogą brać udziału osoby zatrudnione przez Organizatora w trakcie trwania Konkursu na umowy o pracę i umowy cywilno-prawne. Zakaz dotyczy także członków ich rodzin. Przez „członków rodzin” rozumie się: małżonka, zstępnych, wstępnych, rodzeństwo.
3.    Uczestnik bierze udział w konkursie za pośrednictwem prywatnego konta na portalu
Facebook.com, którego jest właścicielem.
4.    Organizator informuje, że Konkurs nie jest w żadnym zakresie sponsorowany, wspierany, administrowany ani stowarzyszony z portalem Facebook. Facebook nie ponosi odpowiedzialności za przebieg Konkursu. Facebook jest znakiem towarowym zastrzeżonym przez Facebook Inc. Informacje podawane przez uczestnika konkursu po ogłoszeniu zwycięzców są informacjami podawanymi Organizatorowi, a nie Facebookowi. Informacje te będą wykorzystane wyłącznie w celu przeprowadzenia Konkursu.

 

§3
ZADANIE KONKURSOWE

1.    Aby wziąć udział  w Konkursie Uczestnik powinien:
a)    wejść na stronę: https://www.facebook.com/mpppgniezno
b)    odnaleźć post z  zadaniem konkursowym
c)    wykonać zadanie konkursowe, polegające na wymyśleniu okrzyku na cześć ulicy Chrobrego, złożenie jej imieninowych życzeń lub podzielenie się wspomnieniem związanym z tą ulicą.
 
§4
ZASADY WYŁANIANIA ZWYCIĘZCÓW I NAGRODY
1.    Nagrodami w Konkursie jest:
- 25 zestawów gadżetów MPPP: torba, koszulka, pocztówka z limitowanej edycji, która powstała do wystawy "Chrzest 966. U źródeł Polski"
2.    O wynikach Konkursu zwycięzcy zostaną poinformowani na FB.
3.    Warunkiem otrzymania Nagrody jest wysłanie w wiadomości prywatnej, do dnia 10 czerwca 2016 roku, danych kontaktowych niezbędnych do wysłania Nagrody (w przypadku osób, nie mieszkających w Gnieźnie). Nagrodzeni mieszkańcy Gniezna nagrody mogą odebrać osobiście – 10 czerwca, podczas obchodów imienin ulicy Bolesława Chrobrego (między Restauracją Pietrak, a Barem Kawowym Mocca), od godz. 10.00 a 18.00.
4.    W razie nie podania danych w ustalonym czasie, prawo Zwycięzcy do Nagrody wygasa.
5.    Zwycięzców wyłoni Komisja Konkursowa na posiedzeniu w dniu 10 czerwca 2016 roku. W skład Komisji Konkursowej wchodzą 3 osoby powołane przez Organizatora Konkursu.
6.    Wybierając Zwycięzców Konkursu Komisja będzie brała pod uwagę kreatywność, jakość i poprawność językową odpowiedzi.
7.    Nagrody w Konkursie nie można zamienić na inną nagrodę lub ekwiwalent pieniężny.
8.    W przypadku nieodebrania Nagrody przez Zwycięzcę, traci on prawo do odbioru Nagrody. W takim przypadku Nagroda pozostaje własnością Organizatora.


§5
POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE


1.    Wszelkie reklamacje i zastrzeżenia dotyczące Konkursu, Uczestnicy mogą zgłaszać na piśmie listem poleconym w terminie do dnia 24 czerwca 2016 roku na adres Organizatora, z dopiskiem „Konkurs” (dopisek nie jest obowiązkowy). O zachowaniu terminu decyduje data stempla pocztowego na przesyłce.
2.    Każda reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko oraz dokładny adres uczestnika, jak również dokładny opis okoliczności stanowiących podstawę reklamacji.
3.    Reklamacje rozpatrywane będą przez Komisję Konkursową w terminie 5 dni roboczych od dnia ich otrzymania przez Organizatora.
4.    Uczestnik zostanie o decyzji Komisji powiadomiony listem poleconym wysłanym na adres podany w reklamacji w terminie 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
5.    Niezależnie od powyżej opisanej procedury reklamacyjnej Uczestnikom przysługuje prawo dochodzenia roszczeń przed właściwym sądem powszechnym.

 

 

 

#konkurs #966 #chrzest #imieniny #Chrobry