Regulamin zwiedzania

                                                                                                   

 

Regulamin zwiedzania

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

 

§1

Informacje ogólne

 1. Regulamin ustala kwestie funkcjonowania Muzeum w zakresie upowszechniania zbiorów dla zwiedzających w czasie trwania epidemii COVID-19 w Polsce.
 2. Ekspozycje w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (dalej Muzeum) można zwiedzać w godzinach otwarcia Muzeum ustalanych Zarządzeniem Dyrektora Muzeum.
 3. Teren Muzeum jest chroniony przez Wewnętrzną Służbę Ochrony oraz monitorowany. Administratorem danych osobowych rejestrowanych przez system monitoringu jest Muzeum.

 

§2

Sprzedaż i rezerwacja biletów

 1. Zwiedzanie Muzeum jest odpłatne. Wysokość opłat i wykaz osób upoważnionych do zakupu biletu ulgowego określa cennik dostępny na stronie internetowej oraz w kasie Muzeum. Kasa zamykana jest każdorazowo na 15 minut przed zamknięciem Muzeum.
 2. Nieodpłatnym dniem wstępu do Muzeum jest niedziela, za wyjątkiem niedzieli po Nocy Muzeów.
 3. W przypadkach szczególnych Dyrektor może na mocy odrębnego zarządzenia wprowadzić czasowo inne terminy nieodpłatnych dni wstępu do Muzeum.
 4. Płatności dokonywać można w kasie Muzeum, bezpośrednio przed zwiedzaniem – preferowana płatność bezgotówkowa.
 5. Za usługi świadczone przez Muzeum można dokonywać płatności również przelewem w formie:

1) przedpłaty na konto Muzeum,

2) płatności odroczonej wyłącznie dla podmiotów gospodarczych oraz instytucji publicznych na podstawie stosownego pisma podpisanego przez osoby reprezentujące dany podmiot lub instytucję.

 

§3

Organizacja zwiedzania

 1. Za organizację zwiedzania odpowiedzialni są pracownicy Muzeum, których zadaniem jest zabezpieczanie płynności zwiedzania oraz zapewnienie bezpieczeństwa zwiedzającym. Każdy zwiedzający jest zobowiązany do stosowania się do ich uwag.
 2. Zwiedzający indywidualni po zakupie biletu wchodzą bezpośrednio na wystawę główną „Początki państwa polskiego”, która stanowi pierwszy punkt ścieżki zwiedzania.
 3. Istnieje możliwość zwiedzania tylko wystaw stałych, bez wystaw czasowych. W takim przypadku zwiedzający są zobowiązani do poinformowania o tym obsługę.

 

§4

Zasady bezpieczeństwa w Muzeum

 1. W związku z epidemią COVID-19:

1) Stosowane są ogólne zasady bezpieczeństwa zalecane przez Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia (dostępne na stronach: gis.gov.pl lub https://www.gov.pl/ web/koronawirus/), a także obowiązujące przepisy prawa;

2) Obowiązuje ograniczenie osób przebywających jednocześnie na jednej Sali wystawienniczej do 25 osób.

3) Zwiedzający zobowiązani są do zasłaniania ust i nosa (maseczkami, przyłbicami, chustami itp.) oraz dezynfekcji dłoni na stanowisku przy wejściu do Muzeum, a także do zachowania dystansu przestrzennego. Obowiązku zakrywania ust i nosa nie stosuje się w  przypadkach  określonych  w przepisach wykonawczych do ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi z późn. zm., wydanych na podstawie art. 46a i 46 b przywołanej ustawy.

4) W przypadku stwierdzenia wyraźnych oznak choroby, jak uporczywy kaszel, złe samopoczucie, trudności w oddychaniu: przed rozpoczęciem zwiedzania – zwiedzający nie zostanie wpuszczony do obiektu, w trakcie zwiedzania – zostanie poproszony o opuszczenie Muzeum, względnie przeprowadzony do wydzielonego pomieszczenia przeznaczonego do czasowej izolacji (np. w razie konieczności oczekiwania na transport);

5) Zwiedzający może zostać poproszony, względnie sam poprosić o poddanie się badaniu temperatury termometrem bezdotykowym;

6) Całodobowy tel. alarmowy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Gnieźnie: 693 023 355.

 1. Zabrania się wstępu do Muzeum osobom:

1) znajdującym się pod wpływem alkoholu, środków odurzających, psychotropowych lub innych podobnie działających środków;

2) posiadających broń lub inne przedmioty zagrażające życiu lub zdrowiu;

3) zachowującym się agresywnie, prowokacyjnie albo w inny sposób, który zagraża bezpieczeństwu innych zwiedzających lub zbiorów, zakłóca porządek zwiedzania przez innych zwiedzających lub narusza ogólnie przyjęte normy zachowania w miejscach publicznych;

4) nieprzestrzegających postanowień niniejszego regulaminu.

 1. W Muzeum obowiązują zakazy:

1) hałaśliwego zachowania się i biegania;

2) palenia tytoniu;

3) jedzenia i picia w pomieszczeniach wystawowych;

4) fotografowania z użyciem statywu i lampy błyskowej bez zgody pracowników Muzeum.

 1. Muzeum jest otwarte dla osób z psami i kotami. Zwierzęta wprowadzone do Muzeum muszą przez cały czas pozostawać pod opieką ich właścicieli/opiekunów i muszą być trzymane
  na smyczy. Właściciel/opiekun powinien mieć przy sobie książeczkę zdrowia zwierzęcia,
  a w przypadku psów – zaświadczenie z aktualnym wpisem o szczepieniu przeciwko wściekliźnie. Właściciel/opiekun bierze na siebie całkowitą odpowiedzialność za psa podczas przebywania
  na terenie Muzeum.

 

          §5

                        Ochrona danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO, Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie informuje, że:

1) Administratorem danych osobowych jest Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie,
ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno, adres e-mail: sekretariat@muzeumgniezno.pl.

2) Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych w Muzeum Początków Państwa Polskiego
w Gnieźnie: nr tel. 61 426 46 41 w. 208 , adres e-mail: iodo@muzeumgniezno.pl.

3) Przetwarzanie danych osobowych za pomocą monitoringu w postaci wizerunku zarejestrowanego przez system telewizji dozorowej odbywa się w celu zapewnienia ochrony przed działaniami mogącymi spowodować szkodę dla Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, w tym zapewnienia ochrony należącego do niego mienia i zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i klientom na podstawie art. 6 ust 1 lit. c i f RODO oraz rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 września 2014 r. w sprawie zabezpieczenia zbiorów muzeum przed pożarem, kradzieżą i innym niebezpieczeństwem grożącym ich zniszczeniem lub utratą.
 

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być podmioty uprawnione do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

5) Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego oraz organizacji międzynarodowej.

6) Zapisy z monitoringu przechowywane będą przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy od dnia nagrania.

7) Osobom, których dane przetwarza Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


§6

Postanowienia końcowe

 1. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez Muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.
 2. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum oraz w kasie Muzeum.
 3. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie do działalności Muzeum, jego oferty programowej oraz obsługi zwiedzających można zgłaszać pisemnie w punkcie znajdującym się przy kasie Muzeum, drogą elektroniczną: rezerwacje@muzeumgniezno.pl, telefonicznie: 61 426 46 41 w. 210.