Przyjmowanie i użyczanie muzealiów

 

Zgodnie ze swym statutem do zakresu działania Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie należy upowszechnianie wiedzy o dziedzictwie polskiego średniowiecza, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki początków Państwa Polskiego oraz kultury i historii Wielkopolski i Gniezna. W myśl tego sformułowania Muzeum gromadzi obiekty kultury materialnej w statutowo określonym zakresie. Są to zbiory z archeologiczne, historyczne i sztuki.


O pozyskaniu konkretnych obiektów zabytkowych dla Muzeum, poprzez depozyt, dar, przekaz lub zakup decyduje Dyrektor działający na podstawie pisemnej opinii Komisji Zakupowej powołanej w Muzeum jako ciała doradczego dla Dyrektora. Jeżeli zastanawiacie się nad decyzją o przekazaniu do naszego Muzeum obiektów zabytkowych i wszelkich pamiątek stanowiących Waszą własność, a mających istotną wartość historyczną i poznawczą związaną z zakresem działalności naszej placówki to serdecznie zapraszamy do konsultacji z naszymi doświadczonymi archeologami, historykami i historykami sztuki. Poznacie wówczas wartość historyczną swoich „skarbów”, które ewentualnie bylibyście skłonni zaoferować Muzeum, czy to w formie sprzedaży (poza zabytkami archeologicznymi – te nie podlegają obrotowi handlowemu), depozytu i darowizny.

Muzeum zapewnia pozyskanym obiektom zabytkowym pełną opiekę konserwatorską, właściwe przechowywanie, katalogowanie i opracowanie naukowe z możliwością publikacji. Obiekty te nierzadko będą cennym eksponatem i ozdobą na różnorakich wystawach organizowanych przez naszą instytucję. 

Muzeum nie tylko gromadzi zabytki, ale też bardzo często wypożycza swoje eksponaty na wystawy organizowane przez inne placówki. Takie użyczenie jest objęte ścisłą procedurą (pismo od innej placówki z prośbą o użyczenie wymienionych obiektów, ogólna zgoda dyrektora Muzeum na wypożyczenie, potem umowa z inną placówką na użyczenie zabytków wraz z rewersem z wyszczególnieniem zabytków, następnie opinia stanu zachowania eksponatów dokonana przez konserwatora zabytków dopuszczająca obiekt do użyczenia wraz ze wskazaniem warunków transportu i eksponowania, możliwość kontroli stanu obiektów zgodnie z warunkami umowy na wypożyczenie w trakcie trwania ekspozycji w innej placówce, protokolarne przyjęcie zdawanych zabytków do Muzeum od innej placówki, w tym sprawdzenie stanu ich zachowania).
 

Muzeum nie użycza obiektów zabytkowych osobom prywatnym.

Poza użyczaniem na wystawy do innych placówek, Muzeum udostępnia na miejscu przedmioty zabytkowe naukowcom, dziennikarzom, filmowcom itp. w celach szczegółowo określonych w piśmie do Dyrektora z prośbą o taką możliwość. Pewne rodzaje zabytków są także wykorzystywane przez Muzeum podczas prelekcji, wykładów i lekcji muzealnych. 

Osobą wyznaczoną do pierwszego kontaktu z ramienia naszego Muzeum jest Tomasz Sawicki – zastępca Dyrektora.

t: 61 426 46 41 w. 204
e: tomasz-sawicki@muzeumgniezno.pl

Możecie skontatować się także listownie lub osobiście w siedzibie naszej placówki

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. J. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno