dr Tomasz Janiak

fot. Tori Ferenc

Tomasz Janiak
Kustosz
Dział naukowy | Pracownia archeologiczna

e: tomasz.janiak@muzeumgniezno.pl
t: 61 426 46 41 w. 212

 

W ramach funkcjonowania Pracowni archeologicznej prowadzi ewidencję zabytków archeologicznych, sprawuje nadzór nad magazynem archeologicznym oraz bierze udział w badaniach wykopaliskowych. Opracowuje i udostępnia dla celów badawczych materiał źródłowy. Przygotowuje wystawy muzealne, organizuje konferencje naukowe oraz prowadzi badania archeologiczne.

W 1992 r. ukończył studia na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kierunek Archeologia) oraz w 2001 r. studia podyplomowe na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (na kierunku muzealnictwo). Od roku 1995 pracuje w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie jako archeolog i starszy kustosz; od roku 2016 Kierownik Działu Naukowego.

Prowadził badania archeologiczne  w katedrze gnieźnieńskiej oraz innych licznych punktach Gniezna, m.in. na Górze Lecha, na Wzgórzu Panieńskim, na Wzgórzu Zbarskim i Wzgórzu św. Jana, na grodzisku wczesnośredniowiecznym w Kłecku. W 2002 roku nagroda Sybilla za autorską wystawę: „Piękno nieprzemijające. Sztuka pradziejowa ziem polskich”.Organizator czterech ogólnopolskich konferencji naukowych, poświęconych średniowiecznej architekturze polskiej. Zainteresowania koncentrują się wokół zagadnień średniowiecznej architektury polskiej oraz kultury materialnej Gniezna w okresie średniowiecza i nowożytności.

Wybrana bibliografia:

Publikacje zwarte:

  • Kafle gotyckie w zbiorach Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, Gniezno 2003

Artykuły:

  • Czy Bolesław Chrobry był czczony jako święty? Z badań nad przestrzenią liturgiczną przedromańskiej katedry w Poznaniu (do połowy XI w.), Slavia Antiqua, t. XLIV, 2003, s. 67-95, 2006
  • Stan i potrzeby badań nad wczesnośredniowieczną architekturą sakralną w Polsce w perspektywie ostatnich 15 lat, [w:] Stan i potrzeby badań nad wczesnym średniowieczem w Polsce – 15 lat później, red. W. Chudziak, S. Moździoch, Toruń 2006, s. 123-150.
  • Kafle gotyckie w Wielkopolsce, [w:] Średniowieczne i nowożytne kafle. Regionalizmy – podobieństwa – różnice, red. M. Dąbrowska, H. Karwowska, Białystok 2007, s. 17-35.
  • Untersuchungen zum wirtschaftlichen Hinterland der frűhmittelalterlichen Burg In Gnesen, [w:] Das wirtschaftliche Hinterland der frűhmittelalterlichen Zentren, Internationale Tagungen in Mikulčice, Bd. VI, red. L. Poláček, Brno 2008, s. 91-107.
  • Grobowiec Mieszka III Starego w kolegiacie pw. Św. Pawła w Kaliszu – próba rozwiązania problemu, Slavia Antiqua, t. XLIX, 2008, s. 121-147.
  • Z badań nad przestrzenią liturgiczną romańskiej katedry w Gnieźnie, [w:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego Gniezno, 9–11 kwietnia 2008 roku, red. T. Janiak, Gniezno 2009, s. 129-174.
  • Veränderungen der Domkirche in Gniezno im frűheren Mittelalter (2. Hälfte des 10.Jhs. – 1. Hälfte des 13. Jhs.), [w:] Čechy sou plné kostelů. Boemia plena est ecclesiis. Kniha k poctě PhDr. Anežky Merhautové, DrSc., red. M. Studničková, Praha 2010, s. 118-129.
  • Najnowsze odkrycia reliktów architektury przedromańskiej na Górze Lecha w Gnieźnie, [w:] III Forum Architecturae Poloniae Medievalis, red. K. Stala, Seria Architektura, Monografia 425, Kraków 2013, s. 85-103,
  • Romańska katedra w Gnieźnie, [w:] Chrzest – św. Wojciech – Polska. Dziedzictwo średniowiecznego Gniezna, Gniezno 2016, s. 105-130.

 

#TomaszJaniak #archeologia #kustosz