Deklaracja dostępności

Wstęp

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie (w skrócie MPPP):

telefon: +48 61 4264641
e-mail: sekretaraiat@muzeumgniezno.pl
adres korespondencyjny: ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno

zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.muzeumgniezno.pl.

Daty publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 2014-10-12. Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-09-23

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • większość zamieszczonych na stronie filmów nie posiadają napisów lub wersji migowej dla osób głuchych. Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 2 ww. ustawy przepisów nie stosuje się do multimediów opublikowanych przed dniem 23 września 2020 roku.
  • górne menu poziome ma za mały kontrast (pomiędzy tłem a kolorem elementu na nim umieszczonego). Poprawienie sytuacji nastąpi wraz z uruchomieniem nowej szaty graficznej serwisu,
  • główne menu poziome oraz dział uchwały sejmiku i urzędu powinny mieć większą czcionkę. Zmiany zostaną wprowadzone wraz z uruchomieniem nowej szaty graficznej serwisu,
  • nie wszystkie treści artykułów publikowane na stronie są dostępne cyfrowo

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-23. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Magdalena Robaszkiewicz, email: magdalena.robaszkiewicz@muzeumgniezno.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 61 426 46 41. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Informacja na temat procedury

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji na warunkach określonych w ustawie. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.
Link do strony internetowej Rzecznika Praw Obywatelskich - więcej

Dostępność architektoniczna budynków Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno

Dostępność wejścia

Główne wejście do budynku zlokalizowane jest od strony ul. Kostrzewskiego. Drzwi otwierane są automatycznie. Główne wejście do budynku jest w pełni dostępne (brak stopni, progów pow. 2 cm). Wejście jest ogólnodostępne w godzinach pracy Muzeum tj. od wtorku do piątku w godzinach od 10.00 do 17.00, w weekendy w godzinach od 10.00 do 18.00. Ostatnie wejście na wystawę główną: 40 minut przez zamknięciem. Należy sprawdzić dni świąteczne na stronie Muzeum – w niektóre z nich Muzeum jest nieczynne.

Dostępność parkingu

Naprzeciwko Muzeum znajduje się duży, bezpłatny parking miejski, gdzie wyznaczone są miejsca dla osób z niepełnosprawnościami. Dojazd z parkingu wózkiem inwalidzkim nie stanowi trudności.

Dojazd komunikacją miejską

Niecałe 300 m od budynku znajduje się przystanek komunikacji miejskiej „Kostrzewskiego”, zaś w odległości około 400 m – przystanek „Poznańska IV”. Z dworca PKP autobus jedzie ok. 15-20 minut, bez przesiadek.

Dostępność budynku

Punkt Informacji

Wszelkie potrzebne informacje oraz pomoc można uzyskać w kasie biletowej, znajdującej

się przy głównym wejściu do budynku. Osoby z dysfunkcją słuchu mogą porozumiewać się

z pracownikiem poprzez pismo.

Udogodnienia

Toaleta dostosowana jest do potrzeb osób z niepełnosprawnością ruchową.

Przestrzeń wystawowa

Osoby z niepełnosprawnością ruchową mają dostęp do całości wystawy. Trasa pokonywana na wózku inwalidzkim nieznacznie różni się od typowej ze względu na konieczność użycia windy. Pracownicy służą pomocą w odnalezieniu właściwej trasy.

Osoby niesłyszące

Zarówno ekspozycja, jak i wyświetlane filmy zaopatrzone są w napisy.

Osoby niewidome i niedowidzące

Pies asystujący jest mile widziany. Filmy nie mają audiodeskrypcji, ale w salach dostępne są opisy dotyczące ekspozycji w alfabecie Braille’a.

Obsługa

Pracownicy Muzeum służą pomocą osobom z niepełnosprawnością ruchową oraz osobom niewidomym i słabowidzącym przy pokonywaniu barier architektonicznych i terenowych. W przypadku osób niesłyszących kontakt może odbywać się poprzez pismo.

Bilety i grupy

Osoby niepełnosprawne uprawnione są do wykupienia biletu ulgowego. W niedziele zwiedzanie jest bezpłatne.

Zgłaszanie wycieczek i lekcji muzealnych pod numerem 61 426 46 41 w. 210 oraz adresem mailowym: rezerwacje@muzeumgniezno.pl

Większe grupy osób poruszających się na wózkach prosimy o wcześniejszą informację dotyczącą zamiaru wizyty.