Zamówienia publiczne

28.07.2017 r.

Konserwacja kafli w ramach zadania Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II

Zestawienie złożonych w postępowaniu ofert (pdf)

______________________________________________________________________________________

07.07.2017 r.

Konserwacja kafli w ramach zadania Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II

Link do ogłoszenia znajdującego się w Bazie Konkurencyjności

______________________________________________________________________________________

 

07.07.2017 r.

Wykonanie miniatru pieców w ramach zadania: Ochrona dziedzictwa kulturowego w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie - etap II

Dokumenty do pobrania:

Zaproszenia do złożenia oferty

Załączniki do oferty:

Opis pieców

Zdjęcia pieca 1

Zdjęcia pieca 2 cz. 1

Zdjęcia pieca 2 cz. 2

Zdjęcia pieca 2 cz. 3 

Zdjęcia pieca 2 cz. 4

Zdjęcia pieca 3 cz .1

Zdjęcia pieca 3 cz. 2

Zdjęcia pieca 3 cz. 3

Zdjęcia pieca 3 cz. 4

Zdjęcia pieca 4 cz. 1

Zdjęcia pieca 4 cz. 2

Wzór formularza ofertowego

 

______________________________________________________________________________________

27.04.2017 r.

2/ZP/2017 - "Wykonanie robót związanych z przebudową przestrzeni budynku i dostawa wyposażenia"

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

______________________________________________________________________________________

14.04.2017 r.

2/ZP/2017 - "Wykonanie robót związanych z przebudową przestrzeni budynku i dostawa wyposażenia"

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

______________________________________________________________________________________

21.03.2017 r.

2/ZP/2017 - "Wykonanie robót związanych z przebudową przestrzeni budynku i dostawa wyposażenia"

NFORMACJA Z OTWARCIA OFERT

______________________________________________________________________________________

Ogłoszenie nr 36780 - 2017 z dnia 2017-03-06 r.
Gniezno: Wykonanie robót związanych z przebudową przestrzeni budynku i dostawa wyposażenia
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 
tak

Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014 - 2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 
nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 
nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 
nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 
nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, krajowy numer identyfikacyjny 63975538200000, ul. ul. Kostrzewskiego  1, 62200   Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 264 641, e-mail pawel.tyrchan@mppp.pl, faks 614 264 841. 
Adres strony internetowej (URL): muzeumgniezno.pl
 
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 
I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
tak 
http://muzeumgniezno.pl/

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
tak 
muzeumgniezno.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
nie 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
nie 
adres 
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Adres: 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót związanych z przebudową przestrzeni budynku i dostawa wyposażenia
Numer referencyjny: 2/ZP/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 
nie

II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 
Nie


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 5.2.1 Zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: 5.2.1.1 przebudowę północnej klatki schodowej oraz części pomieszczeń kondygnacji naziemnych (parteru, pierwszego i drugiego piętra), 5.2.1.2 przebudowę części pomieszczeń piwnicy, 5.2.1.3 dostawę i montaż wyposażenia do sali wielofunkcyjnej, 5.2.1.4 dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczeń piwnicy. 5.2.2 W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane i instalacyjne obejmujące instalacje elektryczne, instalacje wod-kan, instalacje centralnego ogrzewania i c.t., instalacje wentylacji i klimatyzacji. Dla potrzeb zadania opracowane zostały kosztorysy inwestorskie (do SIWZ załączono przedmiary), które obok powyższych robót obejmują również specyfikację dotyczącą dostaw wyposażenia do pomieszczeń. 5.2.3 Na wyposażenie sali wielofunkcyjnej składać się będą: 5.2.3.1 montaż zabudowy meblowej - kuchennej - 1 szt., 5.2.3.2 ekspozytory - 1 kpl, 5.2.3.3 dostawa i ustawienie krzeseł konferencyjnych - 120 szt., 5.2.3.4 dostawa i ustawienie stołów konferencyjnych - 10 szt., 5.2.3.5 dostawa i ustawienie ścianek muzealnych - 1 kpl. 5.2.4 Wyposażenie pomieszczeń piwnicy: 5.2.4.1 regały metalowe 100 x 35 cm o wys. 300 cm - 121 szt., 5.2.4.2 regały metalowe 80 x 35 cm o wys. 300 cm - 16 szt., 5.2.4.3 regały metalowe mobilne 80 x 50 cm o wys. 200 cm - 6 szt., 5.2.4.4 regał metalowy 90 x 60 cm o wys. 180 cm - 1 szt., 5.2.4.5 szafka pracownicza dwudzielna 80 x 50 cm o wys. 220 cm - 1 szt., 5.2.4.6 szafa 100 x 50 cm o wys. 220 cm - 3 szt., 5.2.4.7 szafa 100 x 60 cm o wys. 220 cm - 2 szt., 5.2.4.8 szafy metalowe 100 x 50 cm o wys. 220 cm - 20 szt., 5.2.4.9 biurko 120 x 60 cm - 2 szt., 5.2.4.10 krzesło biurowe ruchome - 3 szt., 5.2.4.11 stół 80 x 80 cm - 1 szt., 5.2.4.12 blat roboczy odporny na chemikalia o głębokości 60 cm - 1 szt., 5.2.4.13 szafka podblatowa szerokość 90 cm głębokość 60 cm - 1 szt., 5.2.4.14 szafka podblatowa szerokość 50 cm głębokość 60 cm - 1 szt., 5.2.4.15 szafka podblatowa szerokość 60 cm głębokość 60 cm - 3 szt., 5.2.4.16 szafka podblatowa z blatem szerokość 90 cm głębokość 60 cm - 1 szt., 5.2.4.17 defensor mobilny (nawilżacz z napełnianym zbiornikiem) - 1 szt., 5.2.4.18 szafa na chemikalia 120 x 50 cm - 1 szt. 

II.5) Główny kod CPV: 45212313-3
Dodatkowe kody CPV:45223110-0, 45262600-7, 45400000-1, 45320000-6, 45421000-4, 45324000-4, 45442000-7, 45332000-3, 45331200-8, 45331100-7, 45321000-3, 45311000-0, 45311200-2, 45310000-3, 45311000-0, 45314310-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
Okres w dniach: 240

II.9) Informacje dodatkowe:
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: 
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 2.000.000,00 zł, 
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. a) Przynajmniej jedna z robót powinna być prowadzona w budynku o kubaturze min. 15 000 m3 b) Przynajmniej jedna z robót powinna obejmować w swoim zakresie prace związane z branżą CO na kwotę przynajmniej 500 tys. zł. brutto c) Wartość każdej z wyżej wymienionych robót powinna być wyższa niż 1 mln zł. brutto. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 
1) informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert 2) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy; 3) oświadczenia wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności; 4) oświadczenia wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne; 5) oświadczenia wykonawcy o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
8.3 W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów: 8.3.1 wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 8.3.2 potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego. 
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
 
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
tak, 
Informacja na temat wadium 
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 80 000,00 zł (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych) 12.2. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKOBP Oddział 1 w Gnieźnie PL 16 1020 4115 0000 9402 0004 0816 z dopiskiem: Wadium Nr sprawy 2/ZP/2017 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). 12.3. Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) powinno być wystawione na Zamawiającego 3) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. 12.4. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. 12.5. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustaw. 12.6. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. 12.7. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako najkorzystniejszej.

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
nie

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
nie 
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
nie 
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej 
nie 
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: 
nie

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu 
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców 
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców: 

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta: 

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych: 
nie 
Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów: 
nie

IV.1.8) Aukcja elektroniczna 
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) nie 
Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej: 
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
nie 
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia: 
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej: 
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień): 
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń: 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej: 
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:
Aukcja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie 
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej: 

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT 
IV.2.1) Kryteria oceny ofert: 
IV.2.2) Kryteria
Kryteria Znaczenie
cena 60
gwarancja 40

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony) 
tak 
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne 
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty: 

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji nie 
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert: nie 
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów): 

Informacje dodatkowe 


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu: 

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody: 

Wstępny harmonogram postępowania: 

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań: nie 
Należy podać informacje na temat etapów dialogu: 


Informacje dodatkowe: 

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty: 

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 
nie 
Informacje dodatkowe: 

IV.4) Licytacja elektroniczna 
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: 
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej: 
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych: 
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień: 
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Licytacja wieloetapowa
etap nr czas trwania etapu
   

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu: nie
Termin otwarcia licytacji elektronicznej: 
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej: 
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy: 
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy: 
 

Informacje dodatkowe: 
 

IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak 
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian: 
Dopuszczalne są następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy: 1) zmiany dotyczące sposobu spełnienia świadczenia, w szczególności ze względu na: a) niedostępność na rynku materiałów lub wskazanych w dokumentacji projektowej lub technicznej, spowodowana zaprzestania produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiałów lub urządzeń, b) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej, w sytuacji gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziłoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu zamówienia, c) konieczność zrealizowania robót przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zamiany obowiązującego prawa. 2) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku: a) działania siły wyższej, uniemożliwiającej wykonanie robót w określonym pierwotnie terminie, b) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych, klęski żywiołowe, c) przerwy w dostawie prądu, wody, trwającej ponad 7 dni, d) zmian w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie. e) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót, f) konieczność wykonania dodatkowych badań i ekspertyz, g) konieczność zlecenia prac dodatkowych jeżeli ich wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, 3) zmiana przedstawicieli Wykonawcy- kierownika robót: a) Wykonawca z własnej inicjatywy proponuje zmianę kierownika robót w następujących przypadkach: - śmierci, choroby lub innych zdarzeń losowych kierownika robót, - niewywiązania się kierownika robót z obowiązków wynikających z umowy, - jeżeli zmiana kierownika robót stanie się konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezależnych od Wykonawcy (np. rezygnacji, utraty uprawnień itp.), b) Zamawiający może zażądać od Wykonawcy zmiany kierownika robót, jeżeli uzna, że dotychczasowy kierownik robót nie wykonuje swoich obowiązków wynikających z umowy, c) w przypadku zmiany kierownika robót, nowy kierownik robót musi spełniać wymagania określone w SIWZ, d) Wykonawca obowiązany jest zmieniać kierownika robót, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty złożenia wniosku przez Zamawiającego. 5.W przypadku zmiany przez władzę ustawodawczą określonej procentowej stawki podatku VAT. 
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE 

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): 

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: 
Data: 21/03/2017, godzina: 10:45, 
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): 
nie 
Wskazać powody: 

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 

IV.6.3) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert) 
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie 
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane nie 
IV.6.6) Informacje dodatkowe:

Dokumenty do pobrania:

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Projekt umowy

Wzory oświadczeń

Dokumentacja teczhniczna

Przedmiary robót

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

Wizualizacje

 

 

POSTĘPOWANIA ZAKOŃCZONE

__________________________________________________________________________________________________________

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia (jeżeli dotyczy):

http://www.muzeumgniezno.pl


Ogłoszenie nr 8618 - 2017 z dnia 2017-01-16 r.

Gniezno: Wykonanie robót związanych z przebudową przestrzeni budynku i dostawa wyposażenia.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej 

tak


Nazwa projektu lub programu
Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych 

nie


Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający 

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania 

nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie


Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów: 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej 

nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, krajowy numer identyfikacyjny 63975538200000, ul. ul. Kostrzewskiego  1, 62200   Gniezno, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 614 264 641, e-mail pawel.tyrchan@mppp.pl, faks 614 264 841. 
Adres strony internetowej (URL): www.muzeumgniezno.pl

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Jednostki organizacyjne administracji samorządowej

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających): 

I.4) KOMUNIKACJA: 
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

tak 
www.muzeumgniezno.pl


Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

tak 
www.muzeumgniezno.pl


Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

nie 


Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie

nie 
adres 

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
nie 
Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
tak 
Inny sposób: 
Ofertę składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego
Adres: 
sekretariat Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1, 62-200 Gniezno


Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

nie 
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL) 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie robót związanych z przebudową przestrzeni budynku i dostawa wyposażenia.
Numer referencyjny: 1/ZP/2017
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny 

nie


II.2) Rodzaj zamówienia: roboty budowlane 
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części: 

NieII.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zadanie swoim zakresem obejmuje m.in.: przebudowę północnej klatki schodowej oraz części pomieszczeń kondygnacji naziemnych (parteru, pierwszego i drugiego piętra), przebudowę części pomieszczeń piwnicy, dostawę i montaż wyposażenia do sali wielofunkcyjnej, dostawę i montaż wyposażenia do pomieszczeń piwnicy. W ramach zadania wykonane zostaną roboty budowlane i instalacyjne obejmujące instalacje elektryczne, instalacje wod-kan, instalacje centralnego ogrzewania i c.t., instalacje wentylacji i klimatyzacji. Na wyposażenie sali wielofunkcyjnej składać się będą: montaż zabudowy meblowej - kuchennej - 1 szt., ekspozytory - 1 kpl, dostawa i ustawienie krzeseł konferencyjnych - 120 szt., dostawa i ustawienie stołów konferencyjnych - 10 szt., dostawa i ustawienie ścianek muzealnych - 1 kpl. Wyposażenie pomieszczeń piwnicy: regały metalowe 100 x 35 cm o wys. 300 cm - 121 szt., regały metalowe 80 x 35 cm o wys. 300 cm - 16 szt., regały metalowe mobilne 80 x 50 cm o wys. 200 cm - 6 szt., regał metalowy 90 x 60 cm o wys. 180 cm - 1 szt., szafka pracownicza dwudzielna 80 x 50 cm o wys. 220 cm - 1 szt., szafa 100 x 50 cm o wys. 220 cm - 3 szt., szafa 100 x 60 cm o wys. 220 cm - 2 szt., szafy metalowe 100 x 50 cm o wys. 220 cm - 20 szt., biurko 120 x 60 cm - 2 szt., krzesło biurowe ruchome - 3 szt., stół 80 x 80 cm - 1 szt., blat roboczy odporny na chemikalia o głębokości 60 cm - 1 szt., szafka podblatowa szerokość 90 cm głębokość 60 cm - 1 szt., szafka podblatowa szerokość 50 cm głębokość 60 cm - 1 szt., szafka podblatowa szerokość 60 cm głębokość 60 cm - 3 szt., szafka podblatowa z blatem szerokość 90 cm głębokość 60 cm - 1 szt., defensor mobilny (nawilżacz z napełnianym zbiornikiem) - 1 szt., szafa na chemikalia 120 x 50 cm - 1 szt.

II.5) Główny kod CPV: 45212313-3
Dodatkowe kody CPV:45223110-0, 45262500-6, 45400000-1, 45320000-6, 45421000-4, 45324000-4, 45442000-7, 45332000-3, 45331200-8, 45331100-7, 45321000-3, 45311000-0, 45311200-2, 45310000-3, 45311000-0, 45314310-7
II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia)
Wartość bez VAT: 
Waluta: 


(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)


II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: nie 
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:

Okres w dniach: 240


II.9) Informacje dodatkowe:

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU 

III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w tym zakresie
Informacje dodatkowe 
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na minimalną sumę gwarancyjną 2.000.000,00 zł
Informacje dodatkowe 
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa 
Określenie warunków: Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykazał się doświadczeniem w wykonaniu co najmniej trzech robót budowlanych polegających na budowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej w rozumieniu rozporządzenia MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie. a) Przynajmniej jedna z robót powinna być prowadzona w budynku o kubaturze min. 15 000 m3 b) Przynajmniej jedna z robót powinna obejmować w swoim zakresie prace związane z branżą CO na kwotę przynajmniej 500 tys. zł. brutto c) Wartość każdej z wyżej wymienionych robót powinna być wyższa niż 1 mln zł. brutto. 
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: nie 
Informacje dodatkowe:

III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA 

III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp tak 
Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
(podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp) 

III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI 

Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 
tak 
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji 
nie

III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP: 

III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP 

III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
W celu potwierdzenia spełniania przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu Zamawiający będzie żądał zgodnie z pkt 8.2 siwz następujących dokumentów: 1. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów, na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty budowlane były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – inne dokumenty; 2. potwierdzających, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną określoną przez zamawiającego.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:

III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP 

III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 Ustawy, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 Ustwy. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) OPIS 
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony 
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:

tak, 
Informacja na temat wadium 
Wykonawca jest zobowiązany do wniesienia wadium w wysokości: 80 000 zł. Wadium musi być wniesione przed upływem terminu składania ofert w jednej lub kilku następujących formach, w zależności od wyboru Wykonawcy: 1) W pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy: PKOBP Oddział 1 w Gnieźnie PL 16 1020 4115 0000 9402 0004 0816 z dopiskiem: Wadium Nr sprawy 1/ZP/2017 2) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym; 3) gwarancjach bankowych; 4) gwarancjach ubezpieczeniowych; 5) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z 2014 r. poz. 1804 oraz z 2015 r. poz. 978 i 1240). Wadium wnoszone w formie poręczeń lub gwarancji: 1) powinno być złożone w oryginale w oddzielnym opakowaniu (niezłączone z ofertą) i musi obejmować cały okres związania ofertą. 2) powinno być wystawione na Zamawiającego 3) koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 Ustawy. Wadium to musi być bezwarunkowe, realizowane na pierwsze żądanie Zamawiającego. Wadium wniesione w pieniądzu przelewem na rachunek bankowy musi wpłynąć na wskazany w pkt. 12.2. ppkt 1) rachunek bankowy Zamawiającego najpóźniej przed upływem terminu składania ofert. Zamawiający dokona zwrotu wadium na zasadach określonych w art. 46 ust. 1-4 Ustaw. Zgodnie z art. 46 ust. 5 Ustawy Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, w przypadku gdy Wykonawca, którego oferta zostanie wybrana: 1) odmówi podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie; 2) nie wniesie wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy; 3) zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stanie się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Zgodnie z art. 46 ust. 4a Ustawy Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o