Oferta pracy - Specjalista ds. promocji i informacji


INFORMACJA O WYNIKU NABORU

Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

Informujemy, że została zakończona procedura na wolne stanowisko specjalisty ds. promocji i informacji w Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, wybrany został pan Miłosz Tadeusz Rabiega                 

Uzasadnienie dokonanego wyboru: Kandydat spełnił wszystkie wymagania  formalne  określone w ogłoszeniu o naborze.  Posiada wiedzę i doświadczenie w wymaganym zakresie.

 

---

 

MUZEUM POCZĄTKÓW PAŃSTWA POLSKIEGO W GNIEŹNIE
OGŁASZA NABÓR

 NA WOLNE STANOWISKO PRACY

 

Specjalista  ds. promocji i informacji

 

 

1.      Wymagania formalne

·         wykształcenie wyższe: preferowane kierunki humanistyczne

·         doświadczenie w pracy z zakresu reklamy i marketingu

·         umiejętność redagowania i edycji tekstów („lekkie pióro”, doskonałe posługiwanie się językiem polskim, znajomość zasad polskiej ortografii i interpunkcji)

 • dobra znajomość języka obcego (preferowany język angielski) w mowie i piśmie

·         umiejętność pracy w zespole

·         samodzielność i zdolność samoorganizacji pracy własnej

·         kreatywność

·         dyspozycyjność

 

2.      Wymagania dodatkowe

·         studia podyplomowe z zakresu: dziennikarstwa, filologii, edytorstwa lub marketingu i PR 

 • obsługa programów graficznych i systemów zarzadzania treścią

·         znajomość funkcjonowania organizacji pozarządowych

·         doświadczenie w zakresie animacji społeczno-kulturalnej

 

3.      Zakres obowiązków

·         realizacja przyjętej strategii promocji Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie

·         współpraca przy pozyskiwaniu środków zewnętrznych

·         redakcja tekstów promocyjnych i informacyjnych

·         prowadzenie strony internetowej, newslettera Muzeum

·         nawiązywanie, utrzymywanie i poszerzanie współpracy z mediami (dzienniki, tygodniki, miesięczniki, informatory kulturalne itp.)

·         współpraca z mediami w zakresie przekazywania informacji dotyczących promocji wystaw

i wydarzeń muzealnych (m.in. przygotowywanie comiesięcznych kalendariów)

·         utrzymywanie relacji z innymi podmiotami zewnętrznymi

·         opracowywanie materiałów sprawozdawczych oraz raportów z zakresu działalności promocyjnej

·         praca w zespołach projektowych

 

 1. Warunki pracy:
 • wymiar czasu pracy: pełen etat
 • praca na miejscu oraz  terenie
 • zatrudnienie:  II poł.  stycznia 2018 r.

 

 1. Oferujemy:

·         ciekawą pracę w rozwijającej się instytucji kultury

·         stabilne zatrudnienie

·         wynagrodzenie adekwatne do umiejętności i doświadczenia zawodowego

·         pakiet świadczeń socjalnych i motywacyjnych

·         możliwość rozwoju zawodowego

 

 1. Wymagane dokumenty:
 • list motywacyjny oraz CV zawierające oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do realizacji procesu naboru zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
 • kserokopie dokumentów potwierdzające wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
 • kserokopie świadectw pracy
 • inne dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach

 

7.      Termin i miejsce składania dokumentów oraz tryb postępowania:

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać  w sekretariacie Muzeum lub przesłać za pośrednictwem poczty tradycyjnej w terminie do dnia 22 grudnia 2017 r., do godz. 15 00 pod adres: Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie, ul. Kostrzewskiego 1; 62-200 Gniezno  w zaklejonych kopertach z adnotacją:

„Oferta kandydata na stanowisko: Specjalista ds. promocji i informacji”

 

Oferty, które wpłyną po tym terminie nie będą rozpatrywane. 

Kandydaci, których oferty przejdą ocenę formalną, zostaną zaproszeni na rozmowę kwalifikacyjną z komisją wyłonioną przez Dyrektora Muzeum. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie: telefonicznie oraz na podany adres poczty elektronicznej. Przewidywany termin rozmów: I poł. stycznia 2018 r.

Osobą kontaktową w kwestii konkursu jest pani Grażyna Burzańska, specjalista ds. kadr  (tel. (61) 426-46-41 w. 208;
e-mail: grazyna.burzanska@muzeumgniezno.pl)

Komisja rekomenduje Dyrektorowi kandydatów, którzy jej zdaniem najlepiej spełniają oczekiwania Muzeum. Ostatecznego wyboru dokonuje Dyrektor Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie.

#praca #promocja #muzeum